Barion Pixel
Loading...

Adatvédelmi nyilatkozat

Az bolt.kovaszalom.hu oldal felhasználói részére

Hatályos: 2024. január 15.

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára Kovászálom Kézműves Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7634 Pécs, Makay I. u. 84. adószám:32428735-2-02) https://bolt.kovaszalom.hu/ címen elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

Az Kovászálomnál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kovászálom bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Kovászálom az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

2. Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Kovászálom Kézműves Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7634 Pécs, Makay István út 84.

Cégjegyzékszám: 02-09-088004

Adószáma: 32428735-2-02

e-mail: kovaszalom@gmail.com

telefonszám: +36 30 9391 840

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a https://bolt.kovaszalom.hu/ weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre a bolt.kovaszalom.hu oldalon és hozzájárul adatainak a direkt marketing célú kezeléséhez úgy időről időre e-mail üzeneteket küldünk az Ön részére legújabb ajánlatainkról, termékeinkről.

Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).

Az adatkezelés időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról, vagy vissza nem vonja hozzájárulását.

5. Milyen cookie-kat használunk?

A Honlap cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a cookie-k által gyűjtött adatokról és a cookie élettartamáról Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

6. Végzünk-e automatikus döntéshozatalt vagy profilozást?

Az Ön személyes adataival összefüggésben elképzelhető, hogy profilalkotásra kerül sor a Cookie tájékoztatóban foglaltak szerint.

7. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Kovászálom által kezelt személyes adatai tekintetében

a személyes adatokhoz hozzáférjen;

a személyes adatok helyesbítését kérje;

a személyes adatok törlését kérje;

a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Kovászálom vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (lsd. a fenti 4. pont);

a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7 pont);

amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

7.1 Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

A Kovászálom indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Kovászálom nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Kovászálom válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

7.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Aranycipótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

7.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Kovászálom indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Kovászálom indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;

ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;

ha a személyes adatokat a Kovászálom jogellenesen kezelte;

ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Kovászálom nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Kovászálom jogos érdekén alapuló vagy közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen. Ebben az esetben a Kovászálom a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Kovászálom közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

8.1 Panaszjog

Amennyiben Ön nem ért egyet a Kovászálom válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2 Bírósághoz fordulás joga

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Kovászálom ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

9.1 Legfontosabb fogalmak

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Kovászálom) nevében személyes adatokat kezel;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Kovászálom);

“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

“érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

9.2 A Kovászálom adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Kovászálom, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Kovászálom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Kovászálom megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Kovászálom a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Kovászálom emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Cookie tájékoztató

Köszönjük, hogy ellátogatott bolt.kovaszalom.hu webhelyünkre („Webhely”). A jelen cookie tájékoztató vonatkozik a Webhelyre, harmadik felek felületein (pl. Facebook) található egyéb webhelyekre vagy márkaoldalakra.

Ha Ön nem egyezik bele ily módon a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák használatába, vagy állítsa be böngészőjét ennek megfelelően, vagy ne használja a jelen Webhelyet. Ha letiltja az általunk használt cookie-kat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a Webhellyel kapcsolatos felhasználói élményt.

Ha Ön mobil eszköz segítségével csatlakozik az internetre, kérjük, tanulmányozza át az Ön által használt Alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát is, hogy tisztában legyen annak konkrét adatvédelmi gyakorlataival.

Mi az a cookie?

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak. Az alábbiakban részletesen is megtudhatja, milyen információkat gyűjtenek a cookie-k, és hogyan használjuk mi ezeket az információkat.

Hogyan és miért használjuk a cookie-kat?

A cookie-k segítségével javíthatjuk a webhelyünk használhatóságát és funkcionalitását, valamint jobb áttekintést nyerhetünk arról, hogyan használják a látogatók a webhelyet és az ezek által kínált eszközöket és szolgáltatásokat, javíthatjuk felhasználóbarátságukat, visszajelzést kaphatunk ügyfeleink elégedettségéről, és az internet más pontjain is kapcsolatba léphetünk Önnel.

A honlapon alkalmazott cookie-k

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

•             Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

•             Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie neve / Típusa      Szolgáltatja        Kezelt adatok köre          Célja      Érvényesség (adatkezelés időtartama)

wp-settings-{X} HTTP cookie       WordPress         A funkciók használatához szükséges.      Helyes működés.             1 év

wp-settings-time-{X} HTTP cookie            WordPress         A funkciók használatához szükséges.      Helyes működés.                1 év

gdpr[allowed_cookies] HTTP cookie       WordPress         Elfogadás ténye.              A rendszer működéséhez szükséges feltételek elfogadása     1 év

gdpr[consent_types] HTTP cookie           WordPress         Elfogadás ténye.              Ez a süti tárolja, hogy mely feltételeket fogadja el a felhasználó 1 év

Használatot elősegítő sütik

•             Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

•             Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

•             Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

•             Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Cookie neve / Típusa      Szolgáltatja        Kezelt adatok köre          Célja      Érvényesség

(adatkezelés időtartama)

gdpr[privacy_bar] HTTP cookie  WordPress         Elfogadás ténye.              Akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó megismerte és elfogadta a cookie-król szóló értesítési sávot.      1 év

 Teljesítményt biztosító cookie-k

•             Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

•             Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

•             Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Cookie neve / típusa       Szolgáltatja        Kezelt adatok köre          Célja      Érvényesség

(adatkezelés időtartama)

Google Analytics

_ga

HTTP cookie       Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv    Anonim statisztika           2 év

Google Analytics

_gat,

HTTP cookie       Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv    Anonim statisztika           Böngésző bezáráskor törlődik

Google Analytics

_gid

HTTP cookie       Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv    Anonim statisztika           1 nap

1P_JAR

HTTP cookie       Google Ez a cookie gyűjti a weboldalak statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link]

Anonim statisztika           1 hónap

COOKIE BEÁLLÍTÁSOK

 Egyéb hasonló technológiák

A webhelyek más nyomonkövető technológiákat is használnak, köztük IP-címeket, naplófájlokat és webjelzőket, amelyek szintén segítségünkre vannak abban, hogy a Pécsváradi Aranycipó Kft.- webhelyeket az Ön személyes szükségletei szerint alakítsuk.

IP-címek

Az IP-cím az a szám, amelynek segítségével a hálózat számítógépei azonosítják az Ön számítógépét, valahányszor Ön felmegy az internetre. A következő célokra rögzíthetünk IP-címeket:

•             műszaki hibák elhárítása,

•             a webhely biztonságának és védelmének fenntartása,

•             pontosabb ismeretek szerzése webhelyeink használati módjairól, valamint

•             a tartalom testreszabása aszerint, hogy Ön melyik országból használja a webhelyeket.

Naplófájlok

Az általunk (vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél által) végzett információgyűjtés naplófájlok formájában is történhet, amelyek a webhelytevékenység nyilvántartására szolgálnak, és egy-egy felhasználó böngészési szokásairól gyűjtenek statisztikákat. Ezek a naplóbejegyzések anonim módon generálódnak, és többek közt a következő információk begyűjtésében vannak segítségünkre:

•             a felhasználó által használt böngészőtípus és operációs rendszer,

•             a felhasználó munkamenetéről szóló információk (pl. milyen URL-ről érkezett, mely időpontban járt a webhelyünkön, mely oldalakat tekintette meg és milyen hosszan),

•             és hasonló navigációs vagy látogatói útvonalról szóló adatok.

Webjelzők (web beacons)

A Kovászálom webhelyen webjelzőket (átlátszó GIF) is használhatunk. A webjelzők (más néven „webhibák”) („web bugs”) rövid kódszekvenciák, amelyek révén egy weboldalon grafikus kép helyezhető el részünkre való adattovábbítás céljából. A webjelzők révén gyűjtött információk között arról szóló információk is lehetnek, hogyan válaszol egy felhasználó egy e-mailes kampányra (pl. mikor nyitja meg az e-mailt, az e-mail melyik hivatkozását követi stb.). A webjelzőktől származó információkat sokféle célra használjuk, ilyen például a látogatottsági jelentés, az egyedi látogatók számlálása, a hirdetésekkel és e-mailekkel kapcsolatos felülvizsgálat és jelentés, valamint a testreszabás.

Cookie-k/egyéni beállítások kezelése

Az Ön feladata aszerint beállítani számítógépét, hogy kíván-e cookie-kat fogadni vagy sem. Böngészője beállításai közül kiválaszthatja azt, hogy cookie-k elfogadása előtt figyelmeztesse Önt, vagy egyszerűen le is tilthatja a cookie-kat. A webhelyek nagy részének használatához vagy a rajtuk való navigációhoz nem feltétlenül szükségesek a cookie-k, bár letiltásuk esetén Ön nem fog hozzáférni a webhelyek összes funkciójához. Útmutatásért kattintson böngészője (pl. Internet Explorer, Firefox) „súgó” gombjára. Ne feledje, ha különböző helyeken különböző számítógépeket használ, minden egyes böngésző cookie-kezelését be kell állítania.

Mivel a webjelzők a weboldalak részét képezik, ezeket nem lehet „letiltani”, de az általuk beállított cookie-k letiltásával használhatatlanná tehetőek.

Jogi nyilatkozat:

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozaton módosításokat vagy helyesbítéseket végezzünk. Kérjük, rendszeresen nyissa meg ezt az oldalt, hogy a jelen és az újabb információkat áttekintse. Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Süti irányelveket.

A nyilatkozat utolsó frissítése: 2024. január 15.

BEZÁRÁS
×
×

Kosár